Бидний зорилго

#

Залуу судлаачдыг дэмжих

Олон улсад тархан суралцаж байгаа болон мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа салбар бүлийн залуу судлаачдыг нэгтгэх, мөн тэдний эрдэм шинжилгээний ололт амжилтыг (хүрээлэн) олон улсад таниулана.

#

Судалгааны үр дүнг олон нийтэд таниулах

Залуу судлаачдын судалгааны үр дүнг олон нийтэд таниулах, түгээх мөн ойлгуулах замаар (монгол улсын)салбарын бодлого болоод хууль эрх зүйн зохицуулалтад хувь нэмэр оруулна.

#

Эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, хурал зохион байгуулах

Судалгаа шинжилгээний онол, практикийн сургалтаар дамжуулан залуу судлаачдыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, хурал зохион байгуулна.

#

Шинжлэх ухаан, инновацад суурилсан хөгжилд хувь нэмэр оруулах

Залуу судлаачдын шинжлэх ухааны ололт, амжилт болон олон улсын инновацийг монгол улсын хөгжлийн явцад нэвтрүүлэх, хувь нэмрээ оруулна.

Бидний түүх

2021-05-23

Хүрээлэнг албан ёсоор улсын бүртгэлд бүртгүүлэв. Хүрээлэнгийн дэргэдэх сургалт үйлчилгээг зохион байгуулж эхлэв. Хүрээлэнгийн гишүүдийг салбар бүрээс элсүүлж эхэлсэн.

2021-01-25

Хүрээлэнг албан ёсоор улсын бүртгэлд бүртгүүлэв.

2021-01-01

Хүрээлэнгийн тэргүүн болон дэд тэргүүнийг томилов.

2020-12-04

Хүрээлэн үүсгэн байгуулахтай холбоотой хоёрдугаар уулзалт

2020-11-10

Хүрээлэн үүсгэн байгуулахтай холбоотой анхдугаар уулзалт

Үүсгэн байгуулагчид